Projekteerimine

PROJEKTEERIMINE

Masinate projekteerimisel on aluseks ära kasutada võimalikult palju standardseid komponente, mida pakub nii siseriiklik kui ka rahvuvaheline turg. Projekteerimisel tuleb ka arvestada sellega, et masinate tootmine oleks võimalikult odav ja lühikese ajakuluga. Samuti tuleb masinate projekteerimisel arvestada töökindlusele, kasutamise mugavusele ja ohutusele ning disainile. Tuleb arvestada rahvuvaheliselt kehtivate standardite ja nõuetega.

Masinaehitus jaguneb järgnevatesse etappidesse:

 • Arendus ja prototüüpimine
 • Tootmise ettevalmistmus ja planeerimine
 • Toodete valmistamine ja koostamine
 • Toodete kvaliteedikontroll ja katsetamine

Projekteerimise etapid:

 • Probleemi/idee kirjeldus
 • Lahendusvariantide hindamine ja valik k.a tehniline ja majanduslik hinnag
 • Otsus projekteerimise alustamiseks
 • Projekteerimine ja detailide optimeerimine
 • Prototüübi valmistamine ja katsetamine
 • Joonise ja spetsifikatsiooni korrigeerimine
 • Tootmisesse suunamine

Projekteerimisel tuleb arvestada detailide tootmistehnoloogiat, mis sõltub tootmis iseloomust (mass, seeri- või individuaaltootmine). Tehnoloogiliseks osutub konstruktsioon, mis antud tootmistingimusis nõuab minimaalselt aega, tööd ja materiaalseid vahendeid, tagamaks nõutud ekspluatatsioonilised näitajad. Projekteerimisel kasutada 3D modeleerimistarkvara, millega projekteeritakse mudel, teostatakse tugevusarvutused ning koostatakse tootmisjoonised vastavalt kehtestaud normidele (tolerantsid jne)

Projekteerimise käigus peab konstruktor oskama detailide töövõimet hinnata. Selleks kasutab ta arvutusi detailide töövõimelisus kriteeriumeile. Neist tähtsamad on tugevus, jäikus, kulumiskindlus, vibrokindlus ja kuumakindlus. Ehkki üks nimetatuist on detaili mõõtmete ja materjali valikul reeglina määratav, tuleb mõnikord teha arvutusi mitmele kriteeriumile (näit. kontrollida nii võlli tugevust, jäikust kui ka vibrokindlust).

Joonised:
 • Detailijoonis. Dokument, mis sisaldab detaili kujutisi ja muid andmeid tema valmistamiseks ja kontrollimiseks.
 • Koostejoonis. Dokument, mis sisaldab toote kujutisi ja andmeid tema koostamiseks ja kontrollimiseks.
 • Montaažijoonis. Dokument, milles näidatakse toote erinevate osade montaaži asendeid.
 • Skeem. Dokument, milles toote koostisosi ja nende vahelisi seoseid kujutatakse tingmärkidega

Eskiis on niisugune joonis, mis valmistatakse ilma joonestusvahenditeta silma järgi valitud mõõtkavas. Seejuures peetakse tähelepanelikult kinni detaili üksikute osade proportsioonidest. Tööjoonisteks nim. dokumente, mis sisaldavad tarvilikke andmeid toote valmistamiseks, kontrollimiseks ja katsetamiseks. Iga tööjoonis sisaldab toote kohta informatsiooni veel ka teksti kujul (mõõtmed, märkused, nõuded, juhised jne). Tükitabel on koostu juurde kuuluv dokument, mis sisaldab koostu koostisosade loetelu (järjekorras: alakoostud, detailid, standardsed tooted, materjalid ja komplektid), nende arvu koostus jm. andmed.

Ehituslike konstruktisioonide projekteerimine

Projekteerimine on sellise ehitise kavandamisega seotud tegevused, mis täidab soovitud otstarvet, vastab ohutusnõuetele, nõuab nende nõuete täitmiseks minimaalselt kulutusi.

Hea projekt tagab:

 • Tellija soovide (nõudmiste) täitmise
 • Funktsionaalse efektiivsuse
 • Kulude vähendamise
 • Mõistliku tasakaalu ehitusaegsete ja ekspluatatsiooniaegsete kulude vahel
 • Tehnoloogiliselt sobiva lahenduse (ehitus, hooldus)
 • On esteetiliselt sobiv

Konstruktsioonide projekteerija (konstruktori) töö eesmärk:

 • konstruktsioon peab vastu võtma ettenähtud koormused ekspluatatsiooniolukorras
 • konstruktsioon peab olema kasutuskõlblik kogu ekspluatatsiooniaja jooksul (deformatsioonid, vibratsioon)
 • nõuetekohase heli-, soojusisoltsiooniga ning kaitsma väliskeskkonna mõjude eest
 • täitma tellija poolt soovitud funktsioone
 • äitma tehiskeskkonnale esitatud esteetilisi nõudeid
 • eemärk saavutada minimaalsete kuludega

Konstruktori töö etapid

 • lähteülesanne (joonised, tekst)
 • konstruktsioonitüübi valk, põhielemendid, vundamendi tüüp, materjalid, koormuste liigid
 • konstruktiivne skeem, põhikandekonstruktsiooni matertjal, elementide asetus, sidemete skeem
 • koormused − arvutusskeem (konstruktiivne skeem + koormuste skeem)
 • sisejõud
 • elementide dimensioneerimine
 • ühendussõlmed ja elemendid
 • tööjoonised

Soovid toodet, teenust või otsid kindlat tootmispartnerit?

︿